دعوتنامه کارگاه

پایه یازدهم رشته ریاضی تجربی و انسانی از درس چهار تا درس دهم اختصاصی اهل تشیع می باشد و دانش آموزان اهل سنت همان کتاب ضمیمه سالهای گذشته را امتحان خواهند داد.

اجرای برنامه عملیاتی

نقد پیش دانشگاهی

جدول طرح درس سالانه

بانک_سوال_دین_و_زندگی_۱_رشته_غیر

بانک سوالات یازدهم انسانی

آزمون_دین_و_زندگی_چهارم_دبیرستان

چک لیست نظارت همتا

koliaat

Part 1- Zarurat va Ahamiat

Part 2- Ruykarde Barnaame

Part 3- Osule Haakem

Part 4-7

Part 8-14