طرح درس ۱ طرح درس ۲ طرح درس ۳

ارزشیابی از مولفه های مختلف نظام آموز شی ،تضمین کننده حرکت درجهت
اهداف مورد نظر میبا شد . یادگیری وقتی حا صل می شودکه تغییر در رفتار
دانش آموز ایجادگردد . بدین جهت مولفین کتابهای درسی در هنگام تالیف کتاب
اهدافی را مشخص میکنندکه دانش آموزان پس ازطی فرایند آموزش میبایست
به آنهاد ست یابندوتغییرات لازم دررفتار آنها حا صل شود .درطی فرایندآموزش
برای اینکه میزان د ستیا بی دانش آموزان به اهداف کتاب تعیین گرددآزمون های
مختلف ازجمله مداد – کاغذی به عمل می آید.دراین را ستا همه سااله پس
ازطراحی سوالات تو سط طراحان برا ساس جدول هدف -محتوا، دانش آموزان
رشته های مختلف سال سوم متو سطه درامتحانات نهایی دروس گوناگون که به
صورت سراسری در کل کشور برگزار می گرددشرکت می نمایند. پس از برگزاری
امتحانات نوبت های مختلف امتحانی خرداد،شهریور و دی ، نتایج حاصله ازعملکرد
دانش آموزان تو سط گروه استا ندارد ها و رروان سنجی و گروه فناوری
وارزشیابی این مرکز با همکاری واحد سنجش ادارات کل استانها جمع
آوری و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

گزارش نهایی شهریور ۹۶

نمون برگ بررسی ضعف درسی

شبهات ۴

شبهات ۳

شبهات ۲

شبهات ۱

کارگاه ۲۴

bakhsh name

shive